ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΤΟ OLEUM;

Για να βοηθηθούν οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς ρυθμιστικοί οργανισμοί και οι φορείς χάραξης πολιτικής με ιδέες, ενημερώσεις από τους ειδικούς επιστήμονες και ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών που μπορούν να τροφοδοτήσουν την πορεία των κανονιστικών προτύπων, των κανονισμών και την εναρμόνισή τους:

 

 • Στάλθηκε ένα on-line ερωτηματολόγιο σε περισσότερα από 160 ενδιαφερόμενα μέρη για τη λήψη παρατηρήσεων σχετικών με μειονεκτήματα των αναλυτικών μεθόδων, ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα των κανονισμών και τρέχουσες ή αναδυόμενες απάτες στον τομέα του ελαιολάδου. Μέχρι τώρα έχουν ληφθεί περίπου 80 απαντήσεις και τα δεδομένα είναι υπό επεξεργασία.

 

 • Υποβλήθηκε για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης από του εταίρους του ερευνητικού έργου OLEUM ένα έγγραφο της επιστημονικής θέσης τους για την ανεπάρκεια και την ακαταλληλότητα των κανονισμών και για τα μειονεκτήματα των αναλυτικών μεθόδων. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι στη διάθεση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας πριν το τέλος του καλοκαιριού του 2018.

 

Για να ενισχυθεί η μεθοδολογία της οργανοληπτικής αξιολόγησης με βελτίωση της επαναληψιμότητας και με ανάπτυξη ενός συνδυασμού ενόργανης και οργανοληπτικής ενισχυμένης ως προς το ποσοτικό σκέλος της διαδικασία (Ποσοτικό Panel Test), που περιλαμβάνει την αποδοχή δύο τουλάχιστον οργανοληπτικών υλικών αναφοράς:

 

 

 • Συλλέχθηκε μια σειρά 180 δειγμάτων εξαιρετικών παρθένων, παρθένων και μειονεκτικών ελαιολάδων μέσα στο 2017 από 6 ομάδες δοκιμαστών τα οποία ανταλλάχθηκαν μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων εταίρων (ομάδες δοκιμαστών και εργαστήρια ενόργανης ανάλυσης) για την οργανοληπτική τους εξέταση και την εξέταση ως προς τη σύστασή τους.

 

 • Αναλύθηκαν τα δείγματα ταυτόχρονα με διαφορετικές ενόργανες τεχνικές προκειμένου να μελετηθούν τα πτητικά συστατικά και να επιλεγούν τα πιο σημαντικά με βάση τη συνεισφορά τους στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Δοκιμάζονται ήδη διαφορετικες στρατηγικές για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό τους (screening, ακριβής προσδιορισμός όσων απαντώνται σε ίχνη, μη στοχευμένος ποσοτικός προσδιορισμός).

 

 • Αναπτύχθηκε ένα υλικό αναφοράς για οργανοληπτική δοκιμή με το ελάττωμα του κρασώδους-ξυδάτου και τώρα βελτιστοποιείται η σύνθεσή του. Αναπτύσσεται επίσης ένα υλικό αναφοράς με την οσμή-γεύση ταγγισμένου ελαίου.

 

 • Είναι ήδη σε εξέλιξη το 2ο έτος της δειγματοληψίας εξαιρετικών παρθένων, παρθένων και μειονεκτικών ελαιολάδων: μέσα στο 2018 αναμένεται να συγκεντρωθούν 150 δείγματα ελαιολάδων και να μοιραστούν μεταξύ των εταίρων μέσα στους επόμενους μήνες. Ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες των δειγμάτων και με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπείς μπορεί αυτά τα δείγματα να μοιραστούν στα εργαστήρια του Δικτύου OLEUM που επιθυμούν να συνεργαστούν με το ερευνητικό έργο OLEUM.

 

Για να καθορισθούν νέοι αναλυτικοί δείκτες με σκοπό την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων αναλυτικών λύσεων ικανών να αξιολογήσουν την κατάσταση του ελαιολάδου από άποψη διατηρησιμότητας ως προς την φρεσκάδα και την ποιότητά τους «κατά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας»:

 

 

 • Αποθηκεύθηκε μια σειρά μιγμάτων ελαιολάδων με διαφορετική περιεκτικότητα και σύσταση σε τοκοφερόλες, λιπαρα οξέα και φαινόλες, σε διαφορετικές συνθήκες (θερμοκρασία, φως).

 

 • Εξετάζονται ήδη τα υπό αποθήκευση δείγματα με διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία (NMR, FT-IR, φασματοσκοπία φθορισμού, HPLC-MS/DAD-FLD, HS-SPME-GC/MS/FID) προς αξιολόγηση της φρεσκάδας/υποβάθμισης της ποιότητας.

 

Για να μελετηθούν οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιολάδου:

 

 • Έχει δημοσιευθεί μια άποψη σχετικά με το ποιες ενώσεις θα έπρεπε να προςδιορίζονται για την υποστήριξη του ισχυρισμού υγείας με βάση τις πολυφαινόλες του ελαιολάδου, όπως αυτός ορίζεται στον Κανoνισμό (EΕ) 432/2012 («Οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου συνεισφέρουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες») (Tsimidou et al., 2018).

 

 • Οι εταίροι του ερευνητικού έργου OLEUM πραγματοποιούν μια ανασκόπηση των υφιστάμενων αναλυτικών μεθόδων που είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των φαινολικών ενώσεων με σκοπό να υποστηρίζεται αυτός ο ισχυρισμός υγείας.

 

 • Δοκιμάζεται μια σειρά αναλυτικών μεθόδων (π.χ. UPLC/HPLC-DAD/MS, LC-qTOF/MS) για τον προσδιορισμό των φαινολικών ενώσεων (ισχυρισμός υγείας) σε αριθμό επιλεγμένων δειγμάτων που καλύπτουν ευρεία περιοχή περιεκτικότητας σε φαινολικές ενώσεις.

 

Για να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες μέθοδοι και να καθορισθούν νέοι αναλυτικοί δείκτες με σκοπό την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων αναλυτικών λύσεων προς εξασφάλιση της γνησιότητας του ελαιολάδου (μη νόμιμα μίγματα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με ασθενώς αποσμημένου ελαιολάδου και ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια):

 

 • Έχουν δημιουργηθεί, σε πιλοτική μονάδα παραγωγής, συνθήκες παραγωγής σε εργαστηριακή κλίμακα ασθενώς αποσμημένων ελαιολάδων και ηλιελαίου από το οποίο έχουν απομακρυνθεί ορισμένες στερόλες.

 

 • Έχουν αναλυθεί από τους συμμετέχοντες εταίρους δείγματα από ανάμιξη μη επιτρεπόμενων (ασθενώς αποσμημένα ελαιόλαδα και φυτικά έλαια) και επιτρεπόμενων (φυτικά έλαια) ελαίων με ελαιόλαδο και εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, μαζί με φύλλα και καρπούς), καθώς και εξαιρετικά παρθένα ελαιολάδα για την αξιολόγηση της γεωγραφικής προέλευσης (από επιμέρους χώρες τηνς ΕΕ, την ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ) (WP4). ΄Εχει πραγματοποιηθεί και έρευνα σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων για το γενετικό υλικό και τη χημική σύσταση του ελαιολάδου.

 

Για να προωθηθεί η γένεση και η διάδοση γνώσης ανοιχτής πρόσβασης με το να καταστούν παγκοσμίως διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που προέρχονται από την έρευνα στο πλαίσιο του OLEUM:

 

 • Έχει καθορισθεί ο κατάλογος με τις παραμέτρους περιγραφής δειγμάτων (στοιχεία ταυτότητας, πχ. παράμετροι επεξεργασίας, χώρα προέλευσης, ποιότητα) και έχει εκδοθεί μία κατευθυντήρια οδηγία με τις ελάχιστες ουσιώδεις πληροφορίες περιγραφής της κάθε αναλυτικής τεχνική που εφαρμόζεται (π.χ. προετοιμασία δείγματος, συνθήκες ενόργανης ανάλυσης). Αυτές οι ελάχιστες πληροφορίες θα αποτελούν βασική προϋπόθεση προκειμένου να φορτωθούν δεδομένα και μέθοδοι στη Βάση Δεδομένων OLEUM.

 

Για να αναληφθεί η μεταφορά της τεχνολογίας των νέων μεθόδων και διαδικασιών σε μία ευρεία κοινότητα αναλυτικών και για να αξιολογηθεί η ικανότητα αυτών από ειδικές κατάλληλες για το σκοπό αυτό δράσεις (π.χ. συζητήσεις επί αυτών των αναλυτικών μεθόδων, αναγκαιότητα για διεργαστηριακές δοκιμές):

 

 • Συμφωνήθηκε διαδικασία πλήρους επικύρωσης και μεταφοράς τεχνολογίας για δύο τύπους αναλυτικών μεθόδων:

 

α) Μεθόδων για την εφαρμογή των οποίων υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα εργαστήρια (π.χ. αναθεωρημένες μέθοδοι OLEUM)

 

β) Μεθόδων για την εφαρμογή των οποίων τα εργαστήρια έχουν πολύ περιορισμένη προγενέστερη εμπειρία (π.χ. νέες μέθοδοι OLEUM).

 

Για να εισαχθεί η ευρύτερη δυνατή ομάδα ενδιαφερόμενων μερών (διαμορφωτές κοινής γνώμης και ρυθμιστικές αρχές, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών περιλαμβανομένων των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, τα μέσα ενημέρωσης και η επιστημονική κοινότητα, καταναλωτές) στη διάδοση, εκμετάλλευση και ανταλλαγή γνώσης:

 

 • Κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο δίκτυο OLEUM 150 υποψήφια μέλη. Έχει ενεργοποιηθεί η ομάδα LinkedIn του Δικτύου OLEUM (ερώτηση του μήνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου OLEUM: https://www.linkedin.com/groups/13511637).

 

 

 • Έχει αναπτυχθεί ένας λογότυπος του ερευνητικού έργου και μια γραφική ταυτότητα αυτού.

 

 • Η παρουσία στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έφθασε περίπου τους 1500 επισκέπτες στο Twitter διαμέσου των @Oleum_EU και @SciFoodHealth.

 

 • Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από το πρώτο έτος υλοποίησης του ερευνητικού έργου OLEUM σε 30 συνέδρια και εκδηλώσεις.

 

 • Ολοκληρώνεται ένα γράφημα προς δημόσια διάδοση του τρόπου παραγωγής του ελαιολάδου το οποίο θα διαχυθεί ευρέως στην παγκόσμια κοινότητα για μια εκπαιδευτικά ορθή διάδοση της τεχνολογίας του ελαιολάδου, που συχνά δεν είναι γνωστή ή δεν έχει διαχυθεί σωστά.